Samtalen AS har som mål å tilby samtalepartnere med god faglig kompetanse og stor medmenneskelighet. Derfor har alle våre psykologer tilbud om intern veiledning ved blant annet psykolog Frode Thuen, i tillegg til at vi arbeider aktivt med kompetanseheving og å dele spesialkunnskap terapeutene imellom. Du skal kjenne deg trygg på at når du kommer til en av Samtalens terapeuter, blir du møtt med genuin interesse og faglig profesjonalitet. I dette kvalitetssikringsarbeidet bruker vi også noen ganger KOR, som er et par korte utfyllingsskjemaer, som hjelper psykolog og klient til å finne mål, retning og samarbeidsform i det enkelte terapi- eller samtaleforløp.


Kari Stende

Psykologspesialist / Parterapeut

Kari Stende Arnestad

" - Takk for at du beholdt troen på meg, da jeg tvilte som mest på meg selv."

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk arbeid med voksne.Har mange års erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også erfaring fra arbeid med barn og unge, par og familier.

Jobber i stor grad utfra et utviklings- og relasjonsperspektiv, og benytter ulike terapeutiske tilnærminger, tilpasset den enkeltes behov og aktuelle problemstilling.

Har bred erfaring med behandling av ulike psykiske og relasjonelle vansker og livsbelastninger/livskriser. Legger stor vekt på å etablere en god samarbeidsrelasjon, og ønsker gjennom samtale å bidra til økt tydelighet, forståelse og positive endringsprosesser.

Medlem av Norsk Psykologforening

Målfrid

FAMILIETERAPEUT/ PARTERAPEUT:

Målfrid Bergaplass Anderson

"- Vi tar hverandre ikke for gitt lenger, vi har fått noen redskaper som hjelper oss når det knirker."

Målfrid Bergaplass er utdannet psykiatrisk sykepleier og faglig veileder. Videreutdanning i familieterapi fra Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. Lang og bred arbeidserfaring fra helse – og sosialfagtjenesten.

Arbeidet med par – og enkeltmennesker i møte med sorg, krise og livsvalg. I flere år veiledet par/enslige som opplever en uventet graviditet.

Er i terapi opptatt av at samtalen i seg selv er et viktig redskap for å kunne forstå hverandre bedre, gi rom for og beskrive tanker og følelser som kan bidra til en bedre kommunikasjon og dialog.

Har tro på det enkelte menneskets mestringsevne og iboende ressurser. Erfaring viser at å starte en prosess så tidlig som mulig når livet oppleves vanskelig, øker muligheten til fortsatt økt livskvalitet og hindre psykisk lidelse.

Medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Anette

Psykologspesialist / parterapeut

Anette Rostad Nikolaysen

"- Du hjalp meg og støttet meg i en vanskelig tid, og takket være det kom jeg gjennom det som en bedre og styrket person."

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og Hawaii Pacific University. Fordypning i kognitiv terapi. Kompetanseområder: depresjon, selvfølelse, angst, livsbelastninger/ kriser, kommunikasjonsvansker og konflikter av ulike slag. Andre spesielle interesser: aggresjon, smerte, kronisk sykdom og sorg.

Er opptatt av å ta tak i vanskelige tema/problemområder så tidlig som mulig, for å hindre videre negativ utvikling. I terapi har hun fokus på at den enkelte skal få økt forståelsen av seg selv og egne problemer, samt samarbeid mot å finne teknikker/metoder som kan redusere vanskene og øke mestring i det daglige.

Anette er opptatt av å ha et aktivt samarbeid med person, par og familie for å tilpasse terapi og metoder til deres ønsker og behov.

Erfaring: Samtaleterapi med barn, ungdom og voksne, samt parterapi og familieterapi.
Anette holder også Buffer-kurs.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening.

Mary-Ann

PARTERAPEUT/FAMILIETERAPEUT

Mary-Ann Torp

" - Vi trodde alt håp var ute da du kom inn i vårt liv og reddet oss"

Mary-Ann Torp er utdannet sykepleier og faglig veileder. Har videreutdanning innen sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole i Oslo.

Har lang og bred klinisk erfaring, både fra helse og sosialfagtjenesten.

De siste 10 år har hun arbeidet som familieterapeut/ veileder for par og familier. Hun har i mange år arbeidet med mennesker i sorg og kriser, både enkeltindivider, par og med grupper. Hun er også kursleder i Godt samliv og Fortsatt foreldre.
Mary-Ann er også utdannet MST terapeut (multi systemisk terapi) og PMTO terapeut (parent management training - Oregon). Medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Mary-Ann Torp arbeider i Fredrikstad.

Iren Wikse

Psykologstudent

Iren Wikse Bentsen

Iren er profesjonsstudent i psykologi ved Universitetet i Oslo, og har lenge hatt klientsamtaler under faglig veiledning i SAMTALEN. Iren tilbyr psykologisk veiledning til deg som ønsker en samtalepartner når livet kjennes sorgtungt, ensomt, strevsomt, kaotisk og vanskelig.

Iren er opptatt av at det i samtalen med henne skal oppleves trygt å snakke om det som er vanskelig. Det å dele med en annen hvordan man egentlig har det på innsiden kan være utfordrende og en påkjenning, men kan kjennes befriende når man «slipper noen inn». For deet kan være en god ting, midt i det vanskelige, og ha en å snakke med som lytter til deg, som ser deg, og som kan hjelpe deg å sortere og konkretisere de følelsene og tankene du bærer på. Ved å få slik hjelp vil mange erfare at litt etter litt kjennes det litt lettere. Kanskje ble noe mer oversiktlig og håndgripelig, eller et valg lettere å ta. Kanskje kjennes heller ikke alt så kaotisk og overveldende lengre, og veien fremover virker ikke lenger så strevsom.

Iren kan gjerne være en samtalepartner som møter deg der du er nå, og som går et stykke sammen med deg på veien videre.

Ayna

Psykolog / Parterapeut

Ayna Johansen

Jeg er psykolog og utdannet ved Wayne State University i Detroit, USA. Jeg har erfaring fra psykiske helse og rusfeltene, og jobber til daglig ved Universitetet i Oslo der jeg forsker på og underviser i rusbehandling.

Jeg tror på viktigheten av samarbeid og gjensidighet i relasjon mellom klient og behandler som best utgangspunkt for endring. Jeg jobber med alt som finnes av psykologiske problemstillinger.

Tonje

Psykolog

Tonje Eide

Jeg tror på terapi og at det passer for alle, uansett hvilket liv man lever og uansett utfordringer. Ingenting er for stort eller for lite til å snakke om i terapi. Det avgjørende etter min mening er å kunne se klientens individuelle behov og tilpasse terapiformen deretter. Jeg vil jobbe for å forstå deg og din historie gjennom å lytte til deg og støtte deg. Jeg er opptatt av at det alltid finnes flere løsninger på et problem og at vi sammen kan finne det som oppleves best for deg. Jeg tror at du selv sitter med nøkkelen til hvordan du kan få det bedre, selv om den nøkkelen av og til er vanskelig å finne. Det er det jeg håper å hjelpe deg med.

Er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og tidligere utdannet journalist fra Høgskulen i Volda.

Elisabeth

Psykologspesialist

Elisabeth Frøshaug

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Århus, University of Sussex (England), og Universitetet i Oslo. Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har videreutdanning i kognitiv terapi. Jeg har ledererfaring og har gjennomført programmet “Samspill og ledelse: Anvendt organisasjonspsykologi (Program i Executive Master of Management Program) ved Handelshøyskolen BI. Har også grunnfag i Kriminologi.

Jeg har bred klinisk bakgrunn fra arbeid med pasienter med forskjellige symptomer og psykisk funksjon. I møte med deg som klient legger jeg vekt på å arbeide eklektisk, slik at min tilnærming i terapien blir best mulig terapi for deg.

Min erfaring fra å sitte i lederposisjon og besluttende ledergruppe kan også gi deg den forståelsen du søker for deg selv, dine relasjoner og dets samspill både privat og i arbeidssammenheng.

Til slutt kan jeg nevne at jeg tidvis holder foredrag og work-shop i emner knyttet til psykisk helse og rus. Som kursholder på samling knyttet til fordypningsprogrammet i spesialistprogrammet er jeg også involvert i utdanning av spesialister i regi av Norsk Psykologforening.

Medlem av Norsk Psykologforening.

Ela

Psykolog

Ela Leszczynska

Jeg er psykolog og under spesialisering i rusbehandling. Har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, med et bredt spekter av psykiske lidelser, samt avhengighet til alkohol og illegale rusmidler.

I samtaletimene er jeg opptatt av å skape mulighet for deg til økt forståelse av dine behov og belastninger i den livssituasjonen du er i. Jeg ønsker at du finner gode løsninger på dine utfordringer, ikke minst ved at vi sammen retter fokus på dine ressurser og sunne mestringsstrategier. Sammen kan vi arbeide med de underliggende årsaker som skapte og vedlikeholder plager, når det er aktuelt.

Min tilnærming i terapien er eklektisk, som betyr at behandlingsmetoden tilpasses deg som person og dine aktuelle problemstillinger, for å få til god endring, bevisst livsvalg og økt livskvalitet.

Utover samtalebehandling, tilbyr jeg også informasjon og veiledning om psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk til pårørende.

Mulighet for samtalebehandling for polskspråklige klienter- terapia, psychoedukacja, diagnoza og profilaktyka w jezyku polskim.

Medlem av Norsk Psykologforening.

John-Agnar

Psykologspesialist

John-Agnar Johansen

De fleste som oppsøker psykologisk behandling, har kommet i en livssituasjon der de føler seg låst, og ikke vet hvordan de skal komme seg videre. Dette kan ha sammenheng med opplevelser du har hatt i forholdet til mennesker som står deg nær. Du kan ha behov for å endre hvordan du skal forholde seg til dem. Det kan også handle om ditt eget tanke- og reaksjonsmønster. Vår selvforståelse og selvfølelse svekker ofte evnen til problemløsning. Vi kan samarbeide om å finne nye måter som du kan forholde deg til utfordringene i livet ditt på.

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo, er spesialist i klinisk psykologi og har videre-utdanning i familieterapi. Har mange års erfaring i klinisk praksis, og har bl.a. arbeidet med

- affektive lidelser (angst, depresjon, tvangslidelser)

- livskriser, utbrenthet, eksistensielle problemer

- par-/samlivsvansker.

- avhengighetsproblemer

- traumer og tilpasningsforstyrrelser

På bakgrunn av erfaring fra ulike behandlingsinstitusjoner og privat praksis, har jeg allsidig erfaring med par- og familieterapi og individuell psykoterapi (kognitiv terapi, endringsfokusert rådgivning, stressmestring, "mindfulness"/selvhypnose). Behandlingen blir tilpasset hver enkelt klient og har fokus på klientens ressurser og endringsmuligheter.

------------------------------------------------------

Har allsidig erfaring fra ulike offentlige behandlingsinstitusjoner. Har i to perioder drevet privatpraksis i Oslo. Har skrevet flere utredninger bl.a. på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, Helsedirektoratet og flere fylkeskommuner. Har også vært ansatt som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Har dessuten drevet omfattende konsultasjons- og foredragsvirksomhet. Har skrevet artikler om ulike faglige tema bl.a. i Tidsskrift for Den norske Legeforening og i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Medlem av Norsk Psykologforening.