Samtalen AS har som mål å tilby samtalepartnere med god faglig kompetanse og stor medmenneskelighet. Derfor står alle våre psykologer i intern veiledning, i tillegg til at vi arbeider aktivt med kompetanseheving og å dele spesialkunnskap terapeutene imellom. Du skal kjenne deg trygg på at når du kommer til en av Samtalens terapeuter, blir du møtt med genuin interesse og faglig profesjonalitet. I dette kvalitetssikringsarbeidet bruker vi også noen ganger KOR, som er et par korte utfyllingsskjemaer, som hjelper psykolog og klient til å finne mål, retning og samarbeidsform i det enkelte terapi- eller samtaleforløp.


Kari Stende Arnestad

Psykologspesialist

Kari Stende Arnestad

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk arbeid med voksne.Har mange års erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også erfaring fra arbeid med barn og unge, par og familier.

Jobber i stor grad utfra et utviklings- og relasjonsperspektiv, og benytter ulike terapeutiske tilnærminger, tilpasset den enkeltes behov og aktuelle problemstilling.

Har bred erfaring med behandling av ulike psykiske og relasjonelle vansker og livsbelastninger/livskriser. Legger stor vekt på å etablere en god samarbeidsrelasjon, og ønsker gjennom samtale å bidra til økt tydelighet, forståelse og positive endringsprosesser.

Medlem av Norsk Psykologforening

Anette Rostad Nikolaysen

Psykologspesialist

Anette Rostad Nikolaysen

Anette er i barselpermisjon

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og Hawaii Pacific University. Fordypning i kognitiv terapi. Kompetanseområder: depresjon, selvfølelse, angst, livsbelastninger/ kriser, kommunikasjonsvansker og konflikter av ulike slag. Andre spesielle interesser: aggresjon, smerte, kronisk sykdom og sorg.

Er opptatt av å ta tak i vanskelige tema/problemområder så tidlig som mulig, for å hindre videre negativ utvikling. I terapi har hun fokus på at den enkelte skal få økt forståelsen av seg selv og egne problemer, samt samarbeid mot å finne teknikker/metoder som kan redusere vanskene og øke mestring i det daglige.

Anette er opptatt av å ha et aktivt samarbeid med person, par og familie for å tilpasse terapi og metoder til deres ønsker og behov.

Erfaring: Samtaleterapi med barn, ungdom og voksne, samt parterapi og familieterapi.
Anette holder også Buffer-kurs.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening.

Mary-Ann Torp

FAMILIETERAPEUT - FREDRIKSTAD / VESTBY

Mary-Ann Torp

" - Vi trodde alt håp var ute da du kom inn i vårt liv og reddet oss"

Ta gjerne direkte kontakt med Mary-Ann Torp på T 950 60 667, for avtale i Fredrikstad eller Vestby.

Mary-Ann Torp er utdannet sykepleier og faglig veileder. Har videreutdanning innen sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole i Oslo.

Har lang og bred klinisk erfaring, både fra helse og sosialfagtjenesten.

De siste 10 år har hun arbeidet som familieterapeut/ veileder for par og familier. Hun har i mange år arbeidet med mennesker i sorg og kriser, både enkeltindivider, par og med grupper. Hun er også kursleder i Godt samliv og Fortsatt foreldre.
Mary-Ann er også utdannet MST terapeut (multi systemisk terapi) og PMTO terapeut (parent management training - Oregon). Medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Mary-Ann Torp arbeider i Fredrikstad og Vestby.

Iren Wikse Bentsen

Psykolog

Iren Wikse Bentsen

Iren er i  barselpermisjon

Iren er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og har siden 2013 hatt klientsamtaler i SAMTALEN. 

Iren er opptatt av at det i samtalen med henne skal oppleves trygt å snakke om det som er vanskelig og fastlåst. Det å dele med en annen hvordan man egentlig har det på innsiden kan være utfordrende, men kan samtidig kjennes befriende når man "slipper noen inn". Midt i det vanskelige kan det være godt å ha en å snakke med som ser deg og lytter til deg, og som kan hjelpe å sortere og tydeliggjøre de følelsene, tankene og opplevelsene du bærer på. Da vil mange erfare at noe blir mer oversiktlig og håndgripelig, og oppdager nye, og mulige måter å bevege seg gjennom utfordringene som man før ikke trodde var mulig. Kanskje kjennes ikke alt så kaotisk og overveldende lengre, og veien fremover virker ikke lenger så strevsom. 

Iren vil gjerne være den samtalepartneren som møter deg der du er i dag, og som går et stykke sammen med deg på veien videre. 

Iren er under spesialisering.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening


Tonje Eide

Psykolog

Tonje Eide

Tonje er i barselpermisjon.

Jeg tror på terapi og at det passer for alle, uansett hvilket liv man lever og uansett utfordringer. Ingenting er for stort eller for lite til å snakke om i terapi. Det avgjørende etter min mening er å kunne se klientens individuelle behov og tilpasse terapiformen deretter. Jeg vil jobbe for å forstå deg og din historie gjennom å lytte til deg og støtte deg. Jeg er opptatt av at det alltid finnes flere løsninger på et problem og at vi sammen kan finne det som oppleves best for deg. Jeg tror at du selv sitter med nøkkelen til hvordan du kan få det bedre, selv om den nøkkelen av og til er vanskelig å finne. Det er det jeg håper å hjelpe deg med.

Er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og tidligere utdannet journalist fra Høgskulen i Volda.

Ela Leszczynska

Psykolog

Ela Leszczynska

Ela er i permisjon våren 2019

Jeg er psykolog og under spesialisering i rusbehandling. Har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, med et bredt spekter av psykiske lidelser, samt avhengighet til alkohol og illegale rusmidler.

I samtaletimene er jeg opptatt av å skape mulighet for deg til økt forståelse av dine behov og belastninger i den livssituasjonen du er i. Jeg ønsker at du finner gode løsninger på dine utfordringer, ikke minst ved at vi sammen retter fokus på dine ressurser og sunne mestringsstrategier. Sammen kan vi arbeide med de underliggende årsaker som skapte og vedlikeholder plager, når det er aktuelt.

Min tilnærming i terapien er eklektisk, som betyr at behandlingsmetoden tilpasses deg som person og dine aktuelle problemstillinger, for å få til god endring, bevisst livsvalg og økt livskvalitet.

Utover samtalebehandling, tilbyr jeg også informasjon og veiledning om psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk til pårørende.

Mulighet for samtalebehandling for polskspråklige klienter- terapia, psychoedukacja, diagnoza og profilaktyka w jezyku polskim.

Medlem av Norsk Psykologforening.

Terapi også på engelsk og polsk.

John Agnar  Johansen

Psykologspesialist

John Agnar Johansen

John Agnar Johansen er i permisjon og tilbake i oktober 2019

De fleste som oppsøker psykologisk behandling, har kommet i en livssituasjon der de føler seg låst, og ikke vet hvordan de skal komme seg videre. Dette kan ha sammenheng med opplevelser du har hatt i forholdet til mennesker som står deg nær. Du kan ha behov for å endre hvordan du skal forholde seg til dem. Det kan også handle om ditt eget tanke- og reaksjonsmønster. Vår selvforståelse og selvfølelse svekker ofte evnen til problemløsning. Vi kan samarbeide om å finne nye måter som du kan forholde deg til utfordringene i livet ditt på.

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo, er spesialist i klinisk psykologi og har videre-utdanning i familieterapi. Har mange års erfaring i klinisk praksis, og har bl.a. arbeidet med

- affektive lidelser (angst, depresjon, tvangslidelser)

- livskriser, utbrenthet, eksistensielle problemer

- par-/samlivsvansker.

- avhengighetsproblemer

- traumer og tilpasningsforstyrrelser

På bakgrunn av erfaring fra ulike behandlingsinstitusjoner og privat praksis, har jeg allsidig erfaring med par- og familieterapi og individuell psykoterapi (kognitiv terapi, endringsfokusert rådgivning, stressmestring, "mindfulness"/selvhypnose). Behandlingen blir tilpasset hver enkelt klient og har fokus på klientens ressurser og endringsmuligheter.

------------------------------------------------------

Har allsidig erfaring fra ulike offentlige behandlingsinstitusjoner. Har i to perioder drevet privatpraksis i Oslo. Har skrevet flere utredninger bl.a. på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, Helsedirektoratet og flere fylkeskommuner. Har også vært ansatt som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Har dessuten drevet omfattende konsultasjons- og foredragsvirksomhet. Har skrevet artikler om ulike faglige tema bl.a. i Tidsskrift for Den norske Legeforening og i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Medlem av Norsk Psykologforening

Astrid Christensen

Psykologspesialist

Astrid Christensen

I møte med deg som klient legger jeg vekt på å arbeide eklektisk, hvilket innebærer at jeg gjør bruk av ulike metoder, avhengig av hva du trenger hjelp til. Jeg tenker at det å komme hit til en samtale med meg, gir deg mulighet til å tenke høyt rundt bekymringer, smertefulle tema, ensomhet, redsel og andre ubehag – i håp om å skape meningsfulle endringer i hverdagen. Velkommen til samtaler over dine/deres tema.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og har videreutdanning i familieterapi fra Nic.Waals institutt i Oslo. Har bred klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge, samt familier og par. Jeg har arbeidet flere år i psykisk helsevern for barn og unge (BUP), samt som psykolog i skolehelsetjenesten (PPT). Videre har jeg holdt røyke-avvenningskurs på oppdrag fra LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og arbeidet med tema avhengighet generelt. I dag jobber jeg med undervisning og forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i tillegg til praksis som psykolog her på SAMTALEN.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk psykologforening

Anne Gangvik-Østgård

Familieterapeut

Anne Gangvik-Østgård

Som familieterapeut og barnevernspedagog er jeg opptatt av relasjoner og kommunikasjon, både i parforholdet og i relasjonen til barn/unge i familien.

Som person er jeg interessert og engasjert i mennesker i alle aldre. Jeg ønsker å være et upartisk og lyttende medmenneske og fagperson. Som familieterapeut er mitt mål å få til løsningsorienterte samtaler der alles meninger og synspunkter blir hørt og respektert.

Jeg har erfaring i familiearbeid med ungdommer og familie-/foreldrekonflikter. Videre har jeg pedagogisk erfaring/utdanning, samt videreutdanning innen spillavhengighet og problematisk databruk.

Anne Gangvik-Østgård er utdannet barnevernspedagog og skriver for tiden masteroppgave i familiearbeid ved Høyskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met, Storbyuniversitetet).

Marie Halsteinli Unsvåg

Psykolog

Marie Halsteinli Unsvåg

Marie er i barselpermisjon

I møte med klienter er jeg opptatt av å utforske og finne frem til løsninger som kan gjøre en bedre i stand til å møte livets utfordringer. Jeg er opptatt av at klienter skal få det bedre med seg selv og mulighet til å leve livet på en bedre måte.

Jeg vil møte deg med varme og profesjonalitet, og håper at vi sammen kan komme frem til nye perspektiver, bryte gamle mønstre og finne innsikt. Jeg tenker at endring er mulig for alle.

Min tilnærming er integrativ, det vil si at jeg kombinerer konsepter og intervensjonsmodeller fra ulike terapiretninger og skreddersyr en effektiv behandling etter klientens behov og ønske.

Klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten, og erfaring med å jobbe med barn og unge. 

Er under spesialisering.

Terapi også på engelsk og fransk

Medlem av Norsk PsykologforeningMaria Jordet

Psykolog

Maria Jordet

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo med fordypning i psykodynamisk terapi.

Jeg tenker at vi alle har vonde livserfaringer som låser seg fast og låser oss inne. Da er det nyttig å snakke med en som har lært å tenke om fastlåste mønstre. Jeg vil gjerne høre på deg og tenke sammen med deg der du er. Jeg respekterer din frihet. 

Videre er jeg spesielt interessert i kunst- og uttrykksterapi. Jeg har forsket på stemmens betydning i et sang- og musikkarbeid med bangladeshiske folkesangere (barn og voksne). 

Jeg vil at du skal finne egne ord og uttrykk for dine erfaringer. Arbeider åpent og utforskende, gjerne med mennesker fra andre land enn Norge.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening


Ema Golub

Psykolog

Ema Golub

Jeg er utdannet psykolog fra Oslo Universitet, med fordypning innen integrativ psykoterapi. Denne vektlegger et bredt spekter av ulike terapiformer og fokuserer på å tilpasse terapien til hvert enkelt unike individ. 

De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve tunge perioder. For noen kan disse virke fremmede, ulogiske og av og til kan det kjennes ut som om man ”burde ha klart å ordne opp selv”. Det finnes ulike grunner til hvorfor disse periodene oppstår, det kan være en spesifikk hendelse en kan trenge hjelp til å prosessere, eller den kan komme uten en tydelig årsak. Det ikke alltid så lett å vite hva som skal til for at denne skal bli litt lettere å takle. Derfor er det godt å kunne snakke med noen, å ha en kompetent profesjonell med seg i ferden på å finne ut av dette. Jeg er opptatt av å sammen utforske hva som foregår, oppdage mønstre, se nye perspektiver og snakke om problematikken på en konstruktiv måte. En prøver ofte å løse opp i nøstet selv, men det ikke alltid så lett når man er midt i det.

Jeg er opptatt av deg som et unikt individ, samtidig å forsikre meg om å være oppdatert på kunnskap om god terapi. For meg et det viktig at du føler deg trygg, sett og hørt.

Terapien kan gjerne foregå på engelsk, bosnisk, kroatisk eller serbisk.

Po potrebom se moze voditi terapija na bosanskom, hrvatskom ili srbskom.

Medlem av Norsk Psykologforening

Karianne Throndsen

Psykolog

Karianne Throndsen

Jeg har lang erfaring fra psykoterapeutiske samtaler og drives av en genuin tro på menneskets iboende mulighet for konkret endring og utvikling ved hjelp av bekreftende støtte og selvrefleksjon. Jeg hjelper deg gjerne med å finne frem til egne ressurser og skape positive endringer for ditt liv. Gjennom samtalene dannes ny mening, ny energi, nye muligheter. Som psykolog tilbyr jeg psykoterapeutiske og veiledende samtaler til voksne, unge og par.

Jeg føler meg alltid beæret over at få lov til å ta del i et annet menneskes liv, historier, tanker og følelser. Jeg arbeider utfra verdier om medmenneskelighet og tillit, med fokus på kvalitet og effekt. Jeg møter deg med engasjement, aksept og fagpsykologisk kompetanse. Jeg orienterer meg innenfor ulike teorier og metoder. Forløpet tilpasses hva som er relevant, meningsfullt og anvendbart for deg i ditt liv.

Jeg tilbyr parterapi. Her gis mulighet for fokus mot de ulike utfordringer dere som par opplever i deres forhold, med mulighet for økt gjensidig forståelse og avstemte forventninger.Målet kan være en avklaring av veien videre eller et allerede felles ønske om å komme videre i forholdet på en god måte.

Jeg opplever at mange allerede før de søker psykolog vet hva de ønsker hjelp med. Ofte handler det om å få styr på fortiden, ro i nåtid, hjelp til å motivere energi for fremtiden. Eksempler på tema jeg møter i klientsamtaler er nedstemthet, motløshet, depressive- og angstrelaterte symptomer, sorg, relasjonsvansker, konflikt, oppbrudd, tap, traumer, søvnvansker, foreldreutfordringer, overbelastning, opplevelse av utilstrekkelighet, grubling, bekymring, selvfølelse, egenomsorg, identitet, stress, utbrenthet, konkrete mål om endring som for eksempel vektreduksjon.

Jeg har også erfaring med coaching i selvutvikling eller ved arbeidsrelaterte utfordringer. Du er også velkommen til å søke konkrete råd for helt hverdagslige utfordringer.

Du er velkommen enten du har en konkret problemstilling, et spesifikt mål eller om du har ønske om en forandring som ennå er uklar. Det er din opplevelse av utfordring, redusert livskvalitet eller at du har ønske om hjelp til endring som er kriteriet.

Jeg ser frem til å møte deg.

Medlem av Norsk Psykologforening

Astrid Irene Brænden

Psykologstudent

Astrid Irene Brænden

Astrid er psykologstudent ved NTNU og vil være ferdigutdannet sommeren 2019. Fra praksis ved studiets interne psykologklinikk, har hun erfaring som psykolog. I tillegg til å jobbe for Samtalen har hun praksis som psykolog for Oslo Kommune ved Rask Psykisk Helsehjelp.

Å oppleve personlige og relasjonelle vansker er ingen skam, men en del av livet og helt vanlig. Noen ganger ses en tydelig årsak til vanskene, mens andre ganger kan de virke som å ha oppstått og eskalert gradvis. I begge tilfeller kan det være nyttig å møte en nøytral, utenforstående fagperson med kompetanse på slike utfordringer.

Jeg er opptatt av at vi i et slikt møte kan utforske og analysere situasjonen sammen, og komme frem til perspektiver og strategier som kan bidra til å løse vanskene. Det er viktig for meg at relasjonen vår oppleves som trygg og ærlig slik at vi har et best mulig grunnlag for en effektiv håndtering av vanskene. Basert på en grundig forståelse av situasjonen vil vi i fellesskap velge en måte å jobbe på som gir mening for deg eller dere. Jeg er svært faglig nysgjerrig og jobber stadig med å utvikle mine terapeutiske ferdigheter gjennom å holde meg oppdatert på siste utvikling innen fagfeltet.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Maya Garmendia T Nærland

Psykologstudent

Maya Garmendia T Nærland

Maya er psykologstudent ved NTNU og vil være utdannet psykolog i juni 2019. Hun har erfaring som psykolog fra praksis ved NTNU sine interne poliklinikker og ambulant akutteam ved Tiller DPS, St. Olavs Hospital. For øyeblikket er hun i praksis som psykolog for Asker Kommune ved Psykisk Helseteam i Barne- og familieenheten. 

Psykiske og relasjonelle utfordringer er noe vi alle opplever i løpet av livet, og det er ingen skam å søke profesjonell hjelp i møte med sine utfordinger. Jeg mener at ingen problemer er for små eller for store til å ta med seg inn i terapirommet.

I min tilnærming til terapi er jeg opptatt av å møte deg der du er og forstå din unike livssituasjon. Jeg tror på at innholdet og metodene brukt i terapien må tilpasses hva som blir meningsfylt for deg og din livssituasjon. Og at vi sammen kan finne løsninger, innsikter og tilnærminger som kan passe for akkurat deg og bidra til å løse dine utfordringer. Det er viktig for meg at vår relasjon skal oppleves som så trygg og åpen at du ikke trenger å lyve eller skjule hvem du er, men snarere tør å være nysgjerrig på deg selv.

Videre er jeg spesielt interessert i bruk av kognitiv atferdsterapi med fokus på eksponering i møte med angstproblematikk, og er opptatt av hvordan tanker, følelser og atferd gjensidig påvirker hverandre. 

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening 

Guro Anna Wyller Odden

Psykolog

Guro Anna Wyller Odden

Psykolog fra Universitetet i Oslo med erfaring i dynamisk terapi fra Psykologisk institutt, og fra Ung Arena, et samtaletilbud for ungdom i Oslo. Ved siden av Samtalen arbeider jeg ved Ung Arena og holder kurs i improvisasjonsdans for voksne.

Som terapeut er jeg opptatt av å forstå enkeltmennesket i sin situasjon og å tilpasse terapeutisk tilnærming til deg/dere. Jeg ser på terapi som en skapende prosess, der vi sammen arbeider for å utvikle nye forståelser og åpne nye handlingsrom for deg/dere i livet ditt/deres. For meg er det viktig skape en god relasjon og et trygt rom for å åpne opp om det som er vanskelig, slik at vi sammen kan utforske, sortere og skape ny mening. Fra min utdannelse har jeg trening i hvordan arbeide med å bli bedre kjent med følelsene, hva de kan fortelle oss, hva vi gjør med dem og hvordan vi uttrykker følelsene våre til andre. Jeg ser videre betydningen av å gi konkrete verktøy som kan bidra til nye måter å håndtere aspekter ved livet på.

I tillegg har jeg bakgrunn som dansekunstner. Som kursholder, underviser og koreograf har jeg bred erfaring med å engasjere ulike grupper mennesker til å bevege seg. Blant annet har jeg undervist ved Norges Idrettshøgskole, Universitetet i Oslo og Rom for Dans. Dette har bidratt til at jeg som psykolog er opptatt av hele mennesket, og er åpen for å arbeide med ulike tilnærminger til bevissthet om kropp og bevegelse.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Håkon Blad

Samtaleterapeut

Håkon Blad

Håkon tar i mot for samtaler både i Vestby og Oslo

Håkon fullførte master i klinisk psykologi ved Aarhus Universitet i Danmark sommeren 2017. Siden har han praktisert som psykolog under veiledning ved Sykehuset Østfold og jobber mot autorisasjon som psykolog høsten 2019. Håkon har allerede bred erfaring med ulike problemstillinger, og er særlig engasjert i arbeidet med depresjon, angst og traumer.

- Som samtaleterapeut tilstreber jeg å være en lyttende og forståelsesfull sparringspartner. Det er viktig for meg at vi etablerer gode og stabile relasjoner som skaper trygghet. Jeg mener at samtaler kan være nyttig for alle – uansett livssituasjon. Ingen problemstilling er for liten eller stor for samtaleterapi. Enten ønsket er en eller flere samtaler vil jeg gjøre mitt ytterste for å møte den enkeltes forventninger og behov.

Du som klient skal alltid føle deg sett, hørt og forstått i terapien. Dette er grunnmuren for et godt samarbeid og legger til rette for forandring og fremgang. Mange klienter er på arbeid på dagtid, og derfor tilbyr jeg samtaleterapi på kveldstid og helg for enklere å legge til rette for hverdagskabalen. Nøkkelen er å finne de gode verktøy og løsningene tilpasset den enkelte.

Therese Lødrup

Psykologspesialist

Therese Lødrup

Jeg er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Oslo og Institutt for aktiv psykoterapi. Jeg har mange års erfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Et felt jeg har arbeidet mye med er angst: panikkangst, bekymringsangst, fobier, sosial angst og helseangst. Andre interessefelt er livskriser, egenutvikling, stress og utbrenthet, selvfølelse, kommunikasjonsvansker og parforhold. Jeg har også erfaring fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, der jeg har hatt samtaleterapi med barn og ungdom, og dessuten foreldreveiledning. Jeg kan bistå barn og familier med problemstillinger som angst, ensomhet, skolevegring og traumer, samt konflikter i familien.

Jeg er opptatt av å møte mennesker med respekt og vennlighet, og å kunne blande alvor og smil. Det kan føles skummelt å ta tak i noe du synes er vanskelig i livet ditt, men erfaring viser at mange som har begynt i terapi, angrer på at de ikke gjorde det tidligere. 

Jeg arbeider gjerne etter kognitive og metakognitive prinsipper, men er også opptatt av emosjonsfokusert terapi, narrativ terapi og psykoedukasjon. Jeg ønsker deg velkommen til å snakke med meg. Sammen finner vi ut av hvordan vi best jobber for å komme dit du/dere ønsker.

Jeg tilbyr også veiledning til andre instanser eller psykologer i spesialisering. 

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Marianne Kjerschow

Familieterapeut

Marianne Kjerschow

Jeg har master i pedagogikk, er utdannet familieterapeut fra Diakonhjemmets høgskole i Oslo, videreutdanning i kroppsorientert terapi og kurs i Mindfullness. Jeg har lang og bred erfaring i arbeid blant par, familier, barn og unge, fra familievernkontor, i skolehelsetjenesten (PPT) og som familieveileder i barneverntjenesten. Har også bistått mange enkeltpersoner med ulike livsutfordringer som bekymringer, nedstemthet, angst, utbrenthet, samt andre smertefulle tema.

Som familieterapeut og pedagog er jeg særlig opptatt av selve relasjonen klienten(e) jeg møter inngår i. Mitt fokus er at vi sammen skal avdekke dynamikken og kommunikasjonen som har utviklet seg, enten det er i parforholdet eller i familien og jeg er særlig opptatt av hvordan barn / unge har det i den konkrete relasjonen de er en del av.

Jeg legger vekt på å arbeide eklektisk, noe som innebærer bruk av ulike metoder, avhengig av hva dem jeg møter trenger hjelp til.

Uansett hvem jeg skal bistå, ønsker jeg å skape en trygg arene hvor vi sammen kan utforske utfordringene du/dere kommer med. Min oppgave er å hjelpe deg/dere til å komme ut av eventuelt fastlåste negative mønstre og få frem gode kommunikasjon- og handlemåter. I relasjon opplever en gjerne situasjonene ulikt. I terapirommet er det derfor viktig for meg at hver av dere opplever dere hørt på egen historie og opplevelse. 

Terapien vil jeg styre konkret og ressursorientert, med fokus på tanker, følelser og reaksjoner. Hver enkelt i relasjonen skal høres på hvordan de opplever at dette påvirker relasjonen. I parterapi skal hjelpen søke å løse parflokene på en måte som gjør dere i stand til å ta gode valg for dere selv.

Solveig  Enersen

Psykolog

Solveig Enersen

Solveig er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo.

Jeg har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Via internpraktikum ved Psykologisk institutt har jeg hatt klientforløp i integrativklinikken. En integrativ tilnærming til psykoterapi innebærer å ta i bruk et bredt spekter av metoder og tilnærminger for å tilpasse behovet til den enkelte/paret. hovedoppgaven min er en kvalitativ studie av menns opplevelser av hva som har vært endringsfremmende og endringshemmende i parterapi.

Min tilnærming til terapi fokuserer på skreddersøm og at par/klienter er eksperter på seg selv. Som en nøytral samtalepartner ser jeg det som min oppgave å stille gode spørsmål og å sette i gang endringsprosesser sammen med deg/dere. Endring er en aktiv reise som består av små og store valg i hverdagen. Bevisstgjøring av egne mønstre i møte med seg selv og andre er en god start for videre endring.

Tilbyr også terapiforløp på engelsk.

Medlem Norsk Psykologforening

Gry Hennum

Psykologspesialist

Gry Hennum

Gry Hennum har 20 års sammensatt erfaring som psykolog og terapeut. Hun er spesialist i klinisk voksen psykologi og har spesialkompetanse i traumepsykologi og behandling av relasjonelle utviklingstraumer, og har blant annet jobbet ved traumeavdelingen ved Modum Bad. Gry har Master i Psykoterapi med fordypning i Emosjonsfokusert Psykoterapi, en terapiform, benyttet av den kjente psykologen Sidsel Gran, som har vist å fungere godt i parterapi. Hun er dessuten utdannet Gestalt terapeut, har fordypning i Barne- og Familieterapi, kompetanse som Mekler for familier/par i konflikt og benytter intervensjoner fra Kognitiv Atferdsterapi.

Gry har fokus på hva som virker i terapi, av å se hele mennesket og hvordan tanker, følelser, kropp og relasjoner påvirker hvordan vi har det.

Hun er dessuten Mindfullness- og yogainstruktør og opptatt av stressmestring i hverdagen.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Hege Helgesen

Psykolog

Hege Helgesen

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning innen barne- og familieterapi inkludert foreldreveiledning. Hege har jobbet med psykiske plager hos ungdom og eldre, samt innen rus og avhengighet. Ved siden av SAMTALEN studerer Hege på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo, for å tilstrebe en helhetlig forståelse av kropp og psyke. 

Som terapeut er det viktig for meg å være fleksibel og tilpasse behandlingsmetode etter dine behov og ønsker som klient. Jeg kan tilby terapiløp med fokus på symptomlette ved spesifikke vansker, samt være en sparringspartner i samtale for å utforske og løse opp i noe utfordrende. Å prioritere og investere i ens psykiske helse vil, i tillegg til å bedre egen tilværelse, ha gunstige effekter for jobb, familieliv og overskuddet i hverdagen. 

Parterapi er en god arena for å bli bevisst på hvordan dynamikken i relasjonen mellom partnere er. Herfra finner vi sammen ut hvilke små eller store grep som vil kunne fasilitere endring i kommunikasjon og samliv, og gi dere høyere tilfredshet i forholdet.