Parterapi

Parterapi 

God kommunikasjon og godt samliv er drømmen for mange, og et fantastisk tilskudd til livet. Når parforholdet utvikler dårlige mønstre som synes å bli værende, kan det være nyttig å snakke sammen med en tredje person.

Et parforhold med dårlig kommunikasjon, følelsesmessig avstand og tanker om brudd, vil etter hvert bryte ned parforholdet. Parterapi bevisstgjør dårlige mønstre og gir mulighet til å ta i bruk bedre og mer fleksible måter å prate og samhandle på. Samlivsterapi kan også bidra til å avslutte forholdet på en bedre måte.

All terapi bør gi hjelp som varer. Vi møter dere på deres tema.

Ta grep - gjør din egen del - gjør det trygt!


Kari Stende Arnestad

Psykologspesialist

Kari Stende Arnestad

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk arbeid med voksne.Har mange års erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også erfaring fra arbeid med barn og unge, par og familier.

Jobber i stor grad utfra et utviklings- og relasjonsperspektiv, og benytter ulike terapeutiske tilnærminger, tilpasset den enkeltes behov og aktuelle problemstilling.

Har bred erfaring med behandling av ulike psykiske og relasjonelle vansker og livsbelastninger/livskriser. Legger stor vekt på å etablere en god samarbeidsrelasjon, og ønsker gjennom samtale å bidra til økt tydelighet, forståelse og positive endringsprosesser.

Medlem av Norsk Psykologforening

Astrid Christensen

Psykologspesialist

Astrid Christensen

I møte med deg som klient legger jeg vekt på å arbeide eklektisk, hvilket innebærer at jeg gjør bruk av ulike metoder, avhengig av hva du trenger hjelp til. Jeg tenker at det å komme hit til en samtale med meg, gir deg mulighet til å tenke høyt rundt bekymringer, smertefulle tema, ensomhet, redsel og andre ubehag – i håp om å skape meningsfulle endringer i hverdagen. Velkommen til samtaler over dine/deres tema.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og har videreutdanning i familieterapi fra Nic.Waals institutt i Oslo. Har bred klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge, samt familier og par. Jeg har arbeidet flere år i psykisk helsevern for barn og unge (BUP), samt som psykolog i skolehelsetjenesten (PPT). Videre har jeg holdt røyke-avvenningskurs på oppdrag fra LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og arbeidet med tema avhengighet generelt. I dag jobber jeg med undervisning og forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i tillegg til praksis som psykolog her på SAMTALEN.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk psykologforening

Mary-Ann Torp

FAMILIETERAPEUT I FREDRIKSTAD & VESTBY

Mary-Ann Torp

Ta gjerne direkte kontakt med Mary-Ann Torp (T 950 60 667) for avtale i Fredrikstad eller Vestby

Jeg er utdannet sykepleier ved HIØ. Har videreutdanning innen ledelse, faglig veiledning, sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole i Oslo. Er utdannet sorgterapeut ved sorgstøttesenteret ved Ahus.

Videre er jeg MST (Multi Systemisk Terapi) terapeut og PMTO (Parent Management Training Oregon) - terapeut, kursleder i samlivskurset «Godt samliv» og «Fortsatt foreldre», et kurs for foreldre som ønsker å ha en god nok foreldrerolle. Å være foreldre og trygge voksne i dagens samfunn kan være krevende. Å bli bevisst denne rollen kan hjelpe en til å møte barna på en god og tryggere måte, også når man skal sette grenser.

De siste 14 årene har jeg arbeidet som familieterapeut og veileder for enkelt individer, par og familier, og med mennesker i sorg og kriser.

Jeg er interessert og opptatt av relasjonene mellom mennesker, hvordan man kommuniserer og tolker hverandre. Jeg er upartisk og engasjert i de menneskene jeg møter, uavhengig av problemstilling og utfordringer de enkelte ønsker å få hjelp med. Jeg er lyttende, anerkjennende og en god samtalepartner.

Anne Gangvik-Østgård

Familieterapeut

Anne Gangvik-Østgård

Jeg har master i familiebehandling og pedagogisk utdanning fra OsloMet – storbyuniversitetet, samt videreutdanning innen spillavhengighet og problematisk databruk.

Som familieterapeut er jeg er opptatt av relasjoner og kommunikasjon, både i parforholdet og i relasjonen til barn/unge i familien.

Som person er jeg interessert og engasjert i mennesker i alle aldre. Jeg ønsker å være et upartisk og lyttende medmenneske, samt fagperson.Som familieterapeut er målet mitt løsningsorienterte samtaler der alles meninger og synspunkter blir hørt og respektert.

Jeg har erfaring i familiearbeid med par-/ungdommer/familie- og foreldrekonflikter. Jeg er også leder av sorggrupper i regi av Enhet for sorg ved A-hus (Akershus universitetssykehus).

Maria Jordet

Psykolog

Maria Jordet

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo med fordypning i psykodynamisk terapi.

Jeg tenker at vi alle har vonde livserfaringer som låser seg fast og låser oss inne. Da er det nyttig å snakke med en som har lært å tenke om fastlåste mønstre. Jeg vil gjerne høre på deg og tenke sammen med deg der du er. Jeg respekterer din frihet. 

Videre er jeg spesielt interessert i kunst- og uttrykksterapi. Jeg har forsket på stemmens betydning i et sang- og musikkarbeid med bangladeshiske folkesangere (barn og voksne). 

Jeg vil at du skal finne egne ord og uttrykk for dine erfaringer. Arbeider åpent og utforskende, gjerne med mennesker fra andre land enn Norge.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening


Karianne Throndsen

Psykolog

Karianne Throndsen

Jeg har lang erfaring fra psykoterapeutiske samtaler og drives av en genuin tro på menneskets iboende mulighet for konkret endring og utvikling. Jeg hjelper deg gjerne med å finne frem til egne ressurser og skape positive endringer for deg i ditt liv. Gjennom samtalene dannes ny mening, ny energi, nye muligheter.

Jeg føler meg alltid beæret over å få lov til å ta del i et annet menneskes liv, historier, tanker og følelser. Jeg arbeider utfra verdier om medmenneskelighet og tillit, med fokus på kvalitet og effekt. Jeg møter deg med engasjement, aksept og fagpsykologisk kompetanse. Jeg orienterer meg innenfor ulike teorier og metoder. Forløpet tilpasses hva som er relevant, meningsfullt og anvendbart for deg/dere. Du er velkommen enten du har en konkret problemstilling, et spesifikt mål, eller om du har ønske om en forandring som foreløpig er uklar for deg. Ingen temaer for store eller for små. Det er din opplevelse av utfordring, redusert livskvalitet, ønske om hjelp til endring, som er kriteriet.

Jeg ser frem til å møte deg.

Medlem av Norsk Psykologforening
Guro Anna Wyller Odden

Psykolog

Guro Anna Wyller Odden

Psykolog fra Universitetet i Oslo med erfaring i dynamisk terapi fra Psykologisk institutt, og fra Ung Arena, et samtaletilbud for ungdom i Oslo. Ved siden av Samtalen arbeider jeg ved Ung Arena og holder kurs i improvisasjonsdans for voksne.

Som terapeut er jeg opptatt av å forstå enkeltmennesket i sin situasjon og å tilpasse terapeutisk tilnærming til deg/dere. Jeg ser på terapi som en skapende prosess, der vi sammen arbeider for å utvikle nye forståelser og åpne nye handlingsrom for deg/dere i livet ditt/deres. For meg er det viktig skape en god relasjon og et trygt rom for å åpne opp om det som er vanskelig, slik at vi sammen kan utforske, sortere og skape ny mening. Fra min utdannelse har jeg trening i hvordan arbeide med å bli bedre kjent med følelsene, hva de kan fortelle oss, hva vi gjør med dem og hvordan vi uttrykker følelsene våre til andre. Jeg ser videre betydningen av å gi konkrete verktøy som kan bidra til nye måter å håndtere aspekter ved livet på.

I tillegg har jeg bakgrunn som dansekunstner. Som kursholder, underviser og koreograf har jeg bred erfaring med å engasjere ulike grupper mennesker til å bevege seg. Blant annet har jeg undervist ved Norges Idrettshøgskole, Universitetet i Oslo og Rom for Dans. Dette har bidratt til at jeg som psykolog er opptatt av hele mennesket, og er åpen for å arbeide med ulike tilnærminger til bevissthet om kropp og bevegelse.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Therese Lødrup

Psykologspesialist

Therese Lødrup

Jeg er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Oslo og Institutt for aktiv psykoterapi. Et felt jeg har arbeidet mye med er angst: panikkangst, bekymringsangst, fobier, sosial angst og helseangst. Andre interessefelt er livskriser, egenutvikling, stress og utbrenthet, selvfølelse, kommunikasjonsvansker og parforhold. Jeg har erfaring fra blant annet Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, der jeg har hatt samtaleterapi med barn og ungdom, og dessuten foreldreveiledning.

Jeg er opptatt av å møte mennesker med respekt og vennlighet, og å kunne blande alvor og smil. Jeg arbeider gjerne etter kognitive og metakognitive prinsipper, men er også opptatt av emosjonsfokusert terapi, narrativ terapi og psykoedukasjon. Sammen finner vi ut av hvordan vi best jobber for å komme dit du/dere ønsker.

Jeg tilbyr også veiledning til andre instanser eller psykologer i spesialisering. 

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Marianne Kjerschow

Familieterapeut

Marianne Kjerschow

Jeg har master i pedagogikk, er utdannet familieterapeut fra Diakonhjemmets høgskole i Oslo, videreutdanning i kroppsorientert terapi og kurs i Mindfullness. Jeg har lang og bred erfaring i arbeid blant par, familier, barn og unge, fra familievernkontor, i skolehelsetjenesten (PPT) og som familieveileder i barneverntjenesten. Har også bistått mange enkeltpersoner med ulike livsutfordringer som bekymringer, nedstemthet, angst, utbrenthet, samt andre smertefulle tema.

Som familieterapeut og pedagog er jeg særlig opptatt av selve relasjonen klienten(e) jeg møter inngår i. Mitt fokus er at vi sammen skal avdekke dynamikken og kommunikasjonen som har utviklet seg, enten det er i parforholdet eller i familien og jeg er særlig opptatt av hvordan barn / unge har det i den konkrete relasjonen de er en del av.

Jeg legger vekt på å arbeide eklektisk, noe som innebærer bruk av ulike metoder, avhengig av hva dem jeg møter trenger hjelp til.

Uansett hvem jeg skal bistå, ønsker jeg å skape en trygg arene hvor vi sammen kan utforske utfordringene du/dere kommer med. Min oppgave er å hjelpe deg/dere til å komme ut av eventuelt fastlåste negative mønstre og få frem gode kommunikasjon- og handlemåter. I relasjon opplever en gjerne situasjonene ulikt. I terapirommet er det derfor viktig for meg at hver av dere opplever dere hørt på egen historie og opplevelse. 

Terapien vil jeg styre konkret og ressursorientert, med fokus på tanker, følelser og reaksjoner. Hver enkelt i relasjonen skal høres på hvordan de opplever at dette påvirker relasjonen. I parterapi skal hjelpen søke å løse parflokene på en måte som gjør dere i stand til å ta gode valg for dere selv.

Maya Garmendia T Nærland

Psykolog

Maya Garmendia T Nærland

Maya er utdannet psykolog fra NTNU. Hennes erfaring som psykolog er fra NTNU sine interne poliklinikker, ambulant akutteam ved Tiller DPS (St. Olavs Hospital) og fra Asker Kommune - Psykisk Helseteam i Barne- og familieenheten. 

Psykiske og relasjonelle utfordringer er noe vi alle opplever i løpet av livet, og det er ingen skam å søke profesjonell hjelp i møte med sine utfordinger. Jeg mener at ingen problemer er for små eller for store til å ta med seg inn i terapirommet.

I min tilnærming til terapi er jeg opptatt av å møte deg der du er og forstå din unike livssituasjon. Jeg tror på at innholdet og metodene brukt i terapien må tilpasses hva som blir meningsfylt for deg og din livssituasjon. Og at vi sammen kan finne løsninger, innsikter og tilnærminger som kan passe for akkurat deg og bidra til å løse dine utfordringer. Det er viktig for meg at vår relasjon skal oppleves som så trygg og åpen at du ikke trenger å lyve eller skjule hvem du er, men snarere tør å være nysgjerrig på deg selv.

Videre er jeg spesielt interessert i bruk av kognitiv atferdsterapi med fokus på eksponering i møte med angstproblematikk, og er opptatt av hvordan tanker, følelser og atferd gjensidig påvirker hverandre. 

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening 

Astrid Irene Brænden

Psykolog

Astrid Irene Brænden

Psykolog utdannet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Har spesielt erfaring med ungdommer, voksne og eldre med plager knyttet til angst, bekymring, selvfølelse, depresjon og søvn. 

Opptatt av å utforske din eller deres situasjon for å finne en psykologisk tilnærming tilpasset dine eller deres ønsker og behov. Har god erfaring med kognitiv og metakognitiv terapi, som har dokumentert effekt for flere psykiske lidelser. Er i parterapi opptatt av hengivenhet og å indentifisere og endre mønstre for å finne retningen dere trenger for å komme videre.

Ved å være åpen for tilbakemeldinger og holde meg faglig oppdatert ønsker jeg å stadig utvikle mine psykologferdigheter. Spesielt er det er viktig for meg at relasjonen vår oppleves som trygg slik at vi har et best mulig grunnlag for at du eller dere skal få hjelpen som du eller dere har behov for. Hos meg er ingenting for rart eller dumt til å deles.  

Offers therapy in English

Medlem av Norsk Psykologforening

Solveig  Enersen

Psykolog

Solveig Enersen

Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Via internpraktikum ved Psykologisk institutt har jeg hatt klientforløp i integrativklinikken. En integrativ tilnærming til psykoterapi innebærer å ta i bruk et bredt spekter av metoder og tilnærminger for å tilpasse behovet til den enkelte/paret. hovedoppgaven min er en kvalitativ studie av menns opplevelser av hva som har vært endringsfremmende og endringshemmende i parterapi.

Min tilnærming til terapi fokuserer på skreddersøm og at par/klienter er eksperter på seg selv. Som en nøytral samtalepartner ser jeg det som min oppgave å stille gode spørsmål og å sette i gang endringsprosesser sammen med deg/dere. Endring er en aktiv reise som består av små og store valg i hverdagen. Bevisstgjøring av egne mønstre i møte med seg selv og andre er en god start for videre endring.

Tilbyr også terapiforløp på engelsk.

Medlem Norsk Psykologforening

Hege Helgesen

Psykolog

Hege Helgesen

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med fordypning innen barne- og familieterapi inkludert foreldreveiledning. Hege har jobbet med psykiske plager hos ungdom og eldre, samt innen rus og avhengighet. Ved siden av SAMTALEN studerer Hege på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo, for å tilstrebe en helhetlig forståelse av kropp og psyke. 

Som terapeut er det viktig for meg å være fleksibel og tilpasse behandlingsmetode etter dine behov og ønsker som klient. Jeg kan tilby terapiløp med fokus på symptomlette ved spesifikke vansker, samt være en sparringspartner i samtale for å utforske og løse opp i noe utfordrende. Å prioritere og investere i ens psykiske helse vil, i tillegg til å bedre egen tilværelse, ha gunstige effekter for jobb, familieliv og overskuddet i hverdagen. 

Parterapi er en god arena for å bli bevisst på hvordan dynamikken i relasjonen mellom partnere er. Herfra finner vi sammen ut hvilke små eller store grep som vil kunne fasilitere endring i kommunikasjon og samliv, og gi dere høyere tilfredshet i forholdet.

Gry Hennum

Psykologspesialist

Gry Hennum

Gry Hennum har 20 års sammensatt erfaring som psykolog og terapeut. Hun er spesialist i klinisk voksen psykologi og har spesialkompetanse i traumepsykologi og behandling av relasjonelle utviklingstraumer, og har blant annet jobbet ved traumeavdelingen ved Modum Bad. Gry har Master i Psykoterapi med fordypning i Emosjonsfokusert Psykoterapi, en terapiform, benyttet av den kjente psykologen Sidsel Gran, som har vist å fungere godt i parterapi. Hun er dessuten utdannet Gestalt terapeut, har fordypning i Barne- og Familieterapi, kompetanse som Mekler for familier/par i konflikt og benytter intervensjoner fra Kognitiv Atferdsterapi.

Gry har fokus på hva som virker i terapi, av å se hele mennesket og hvordan tanker, følelser, kropp og relasjoner påvirker hvordan vi har det.

Hun er dessuten Mindfullness- og yogainstruktør og opptatt av stressmestring i hverdagen.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Veien videre

Det var blitt tredje juledag og en mann ringte straks klokken var passert 08. Han presenterte seg og fortsatte: - Hun vil flytte og jeg forstår ikke no`. Har du ledig tid i dag?

Les flere fortellinger

…dere evnet å skape den riktige stemningen og kommunisere...

Vi tar vår del av arbeidet, men det ville ikke blitt like vellykket om ikke Mary-Ann hadde evnet å skape den riktige stemningen og kommunisere på en slik folkelig og uformell måte, som hun gjør. Hun er "nær" og tilstede samt bevisst på hvordan vi kan lege våre sår."Salven" vi fikk med oss, er en metode vi kan støtte oss på dersom vi skulle komme til å skrape hverandre opp. Med vennlig hilsen en lykkelig familie ..."

Les flere evalueringer

2018 - året for den gode samtalen?

Nytt år er alltid spennende. En vil så gjerne mye for et nytt år!

Les flere tanker