Familieterapi


Familieterapi Oslo

Samtalen anbefaler deg å søke oss for hjelp om du opplever foreldrerollen eller familierelasjonen vanskelig, frustrerende eller bekymringsfull. Kanskje er kommunikasjonen i familien konfliktfylt, manglende eller destruktiv på annet vis.
Kanskje opplever du det komplisert å være god nok forelder, eller ikke helt vet hvilken rolle du skal ha overfor barn(a), bør ta eller vil ha. SAMTALEN kan øke din mulighet til å ha en bedre familierelasjon og gi barn du har ansvar for, en god barndom og oppvekst! Dagens familieliv er komplekst og sjelden har det vært lurere enn nå å søke hjelp tidlig! Voksne som tar et ubetinget ansvar for eget liv, foreldreskap og familierelasjon, bidrar til sunnere barn og familier.
Familien er viktig uansett alder på barna. I dagens samfunn er kloke voksne viktige for barn. Hvem som av barn(a) oppleves som foreldre kan være uavhengig av biologisk opphav. Flere konstruktive voksne rundt barn er ressurs for barn.
Noen ganger dukker egne opplevelser fra tidligere opp som hinder for å være konstruktiv kommunikatør i familie og relasjon. Mye kan bli lettere ved å ta riktige grep. Det viser seg at det ikke alltid er så mye som skal til.
Vi anbefaler deg å søke SAMTALEN for veiledning om du kjenner på en eller flere utfordringer i familierelasjonen!

Sammenbragte familier kan ha særlig behov for å snakke åpent sammen om følelser, hendelser eller rammeforutsetninger som aktualiseres, når to voksne velger å leve sammen. Noen har egne barn med seg inn i parforholdet, andre må venne seg til og finne sin rolle som steforelder. Flere opplever at partnerens historie med barn og tidligere partner(e) blir komplisert og problematisk. Den andre forelder kan ta mer plass i parforholdet enn det en ønsker. Barn kan bli syke, få særlige behov eller komme i en alder som krever mye av de voksne. Hendelser som endrer forutsetningene og forventningene for samlivet, kan oppstå. Hva da? Finnes muligheter for fortsatt godt familie- og samliv?
Noen ganger er samtaler om hvordan en lever, vil leve og hvilke roller en ønsker å ta og ha, enklest å gjøre i terapirommet. I dette rommet møter en kvalifisert samtalepartner som både kan være ordstyrer og fagperson! Samtalen sine terapeuter er dyktige medmennesker, fagkunnige ordstyrere og "kaos-bekjempere". Våre klienter forteller at vi møter dem med stor kunnskap, respekt og ydmykhet om og for deres situasjon. Vi vil at par, barn og familier skal ha mulighet til å ha det godt sammen. Muligheter finnes om en ønsker og evner.

Målet for familieterapi er å gi konkrete råd for enklere familieliv for alle.Vi har stor tro på at positivt familiesamspill kan bidra til barns beste - og foreldres opplevelse av å mestre foreldrerollen eller steforeldrerollen. Veiledningen foregår i samtale mellom en (eller to) terapeut(er) og foreldre (omsorgsperson). Noen ganger - særlig der barnet er noe større eller er ungdom - er også barn(et) med i en eller flere samtaler. Hensikten er åpen kommunikasjon og fremme et godt familiemiljø, samspill og løsninger for både voksne og barn, uavhengig av om foreldrene lever sammen eller ikke.

Familieterapi er også egnet for dere som opplever konflikt i familierelasjonen, eller opplever at relasjonen ikke er som den kunne eller burde være.
Mange foreldre med voksne barn søker oss for konstruktiv og faglig fundert veiledning for å bedre relasjon og kommunikasjon i familien. Ikke sjelden er det også de voksne barna som ønsker å kalle inn til familieråd med en tredjeperson tilstede. Mange relasjoner blir åpnere med bedre kommunikasjon og stemning, etter slik veiledning. Familien er viktig for de fleste. Mye godt kan komme ut av å kommunisere bedre i relasjonen, ofte ikke minst for barnebarn og videre samspill generelt.Kari Stende Arnestad

Psykologspesialist

Kari Stende Arnestad

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Spesialist i klinisk arbeid med voksne.Har mange års erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har også erfaring fra arbeid med barn og unge, par og familier.

Jobber i stor grad utfra et utviklings- og relasjonsperspektiv, og benytter ulike terapeutiske tilnærminger, tilpasset den enkeltes behov og aktuelle problemstilling.

Har bred erfaring med behandling av ulike psykiske og relasjonelle vansker og livsbelastninger/livskriser. Legger stor vekt på å etablere en god samarbeidsrelasjon, og ønsker gjennom samtale å bidra til økt tydelighet, forståelse og positive endringsprosesser.

Medlem av Norsk Psykologforening

Astrid Christensen

Psykologspesialist

Astrid Christensen

I møte med deg som klient legger jeg vekt på å arbeide eklektisk, hvilket innebærer at jeg gjør bruk av ulike metoder, avhengig av hva du trenger hjelp til. Jeg tenker at det å komme hit til en samtale med meg, gir deg mulighet til å tenke høyt rundt bekymringer, smertefulle tema, ensomhet, redsel og andre ubehag – i håp om å skape meningsfulle endringer i hverdagen. Velkommen til samtaler over dine/deres tema.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og har videreutdanning i familieterapi fra Nic.Waals institutt i Oslo. Har bred klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge, samt familier og par. Jeg har arbeidet flere år i psykisk helsevern for barn og unge (BUP), samt som psykolog i skolehelsetjenesten (PPT). Videre har jeg holdt røyke-avvenningskurs på oppdrag fra LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og arbeidet med tema avhengighet generelt. I dag jobber jeg med undervisning og forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i tillegg til praksis som psykolog her på SAMTALEN.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk psykologforening

Mary-Ann Torp

FAMILIETERAPEUT - FREDRIKSTAD / VESTBY

Mary-Ann Torp

" - Vi trodde alt håp var ute da du kom inn i vårt liv og reddet oss"

Ta gjerne direkte kontakt med Mary-Ann Torp på T 950 60 667, for avtale i Fredrikstad eller Vestby.

Mary-Ann Torp er utdannet sykepleier og faglig veileder. Har videreutdanning innen sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole i Oslo.

Har lang og bred klinisk erfaring, både fra helse og sosialfagtjenesten.

De siste 10 år har hun arbeidet som familieterapeut/ veileder for par og familier. Hun har i mange år arbeidet med mennesker i sorg og kriser, både enkeltindivider, par og med grupper. Hun er også kursleder i Godt samliv og Fortsatt foreldre.
Mary-Ann er også utdannet MST terapeut (multi systemisk terapi) og PMTO terapeut (parent management training - Oregon). Medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Mary-Ann Torp arbeider i Fredrikstad og Vestby.

Anne Gangvik-Østgård

Familieterapeut

Anne Gangvik-Østgård

Som familieterapeut og barnevernspedagog er jeg opptatt av relasjoner og kommunikasjon, både i parforholdet og i relasjonen til barn/unge i familien.

Som person er jeg interessert og engasjert i mennesker i alle aldre. Jeg ønsker å være et upartisk og lyttende medmenneske og fagperson. Som familieterapeut er mitt mål å få til løsningsorienterte samtaler der alles meninger og synspunkter blir hørt og respektert.

Jeg har erfaring i familiearbeid med ungdommer og familie-/foreldrekonflikter. Videre har jeg pedagogisk erfaring/utdanning, samt videreutdanning innen spillavhengighet og problematisk databruk.

Anne Gangvik-Østgård er utdannet barnevernspedagog og skriver for tiden masteroppgave i familiearbeid ved Høyskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met, Storbyuniversitetet).

Therese Lødrup

Psykologspesialist

Therese Lødrup

Jeg er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Oslo og Institutt for aktiv psykoterapi. Jeg har mange års erfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Et felt jeg har arbeidet mye med er angst: panikkangst, bekymringsangst, fobier, sosial angst og helseangst. Andre interessefelt er livskriser, egenutvikling, stress og utbrenthet, selvfølelse, kommunikasjonsvansker og parforhold. Jeg har også erfaring fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, der jeg har hatt samtaleterapi med barn og ungdom, og dessuten foreldreveiledning. Jeg kan bistå barn og familier med problemstillinger som angst, ensomhet, skolevegring og traumer, samt konflikter i familien.

Jeg er opptatt av å møte mennesker med respekt og vennlighet, og å kunne blande alvor og smil. Det kan føles skummelt å ta tak i noe du synes er vanskelig i livet ditt, men erfaring viser at mange som har begynt i terapi, angrer på at de ikke gjorde det tidligere. 

Jeg arbeider gjerne etter kognitive og metakognitive prinsipper, men er også opptatt av emosjonsfokusert terapi, narrativ terapi og psykoedukasjon. Jeg ønsker deg velkommen til å snakke med meg. Sammen finner vi ut av hvordan vi best jobber for å komme dit du/dere ønsker.

Jeg tilbyr også veiledning til andre instanser eller psykologer i spesialisering. 

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Marianne Kjerschow

Familieterapeut

Marianne Kjerschow

Jeg har master i pedagogikk, er utdannet familieterapeut fra Diakonhjemmets høgskole i Oslo, videreutdanning i kroppsorientert terapi og kurs i Mindfullness. Jeg har lang og bred erfaring i arbeid blant par, familier, barn og unge, fra familievernkontor, i skolehelsetjenesten (PPT) og som familieveileder i barneverntjenesten. Har også bistått mange enkeltpersoner med ulike livsutfordringer som bekymringer, nedstemthet, angst, utbrenthet, samt andre smertefulle tema.

Som familieterapeut og pedagog er jeg særlig opptatt av selve relasjonen klienten(e) jeg møter inngår i. Mitt fokus er at vi sammen skal avdekke dynamikken og kommunikasjonen som har utviklet seg, enten det er i parforholdet eller i familien og jeg er særlig opptatt av hvordan barn / unge har det i den konkrete relasjonen de er en del av.

Jeg legger vekt på å arbeide eklektisk, noe som innebærer bruk av ulike metoder, avhengig av hva dem jeg møter trenger hjelp til.

Uansett hvem jeg skal bistå, ønsker jeg å skape en trygg arene hvor vi sammen kan utforske utfordringene du/dere kommer med. Min oppgave er å hjelpe deg/dere til å komme ut av eventuelt fastlåste negative mønstre og få frem gode kommunikasjon- og handlemåter. I relasjon opplever en gjerne situasjonene ulikt. I terapirommet er det derfor viktig for meg at hver av dere opplever dere hørt på egen historie og opplevelse. 

Terapien vil jeg styre konkret og ressursorientert, med fokus på tanker, følelser og reaksjoner. Hver enkelt i relasjonen skal høres på hvordan de opplever at dette påvirker relasjonen. I parterapi skal hjelpen søke å løse parflokene på en måte som gjør dere i stand til å ta gode valg for dere selv.

Guro Anna Wyller Odden

Psykolog

Guro Anna Wyller Odden

Psykolog fra Universitetet i Oslo med erfaring i dynamisk terapi fra Psykologisk institutt, og fra Ung Arena, et samtaletilbud for ungdom i Oslo. Ved siden av Samtalen arbeider jeg ved Ung Arena og holder kurs i improvisasjonsdans for voksne.

Som terapeut er jeg opptatt av å forstå enkeltmennesket i sin situasjon og å tilpasse terapeutisk tilnærming til deg/dere. Jeg ser på terapi som en skapende prosess, der vi sammen arbeider for å utvikle nye forståelser og åpne nye handlingsrom for deg/dere i livet ditt/deres. For meg er det viktig skape en god relasjon og et trygt rom for å åpne opp om det som er vanskelig, slik at vi sammen kan utforske, sortere og skape ny mening. Fra min utdannelse har jeg trening i hvordan arbeide med å bli bedre kjent med følelsene, hva de kan fortelle oss, hva vi gjør med dem og hvordan vi uttrykker følelsene våre til andre. Jeg ser videre betydningen av å gi konkrete verktøy som kan bidra til nye måter å håndtere aspekter ved livet på.

I tillegg har jeg bakgrunn som dansekunstner. Som kursholder, underviser og koreograf har jeg bred erfaring med å engasjere ulike grupper mennesker til å bevege seg. Blant annet har jeg undervist ved Norges Idrettshøgskole, Universitetet i Oslo og Rom for Dans. Dette har bidratt til at jeg som psykolog er opptatt av hele mennesket, og er åpen for å arbeide med ulike tilnærminger til bevissthet om kropp og bevegelse.

Terapi også på engelsk

Medlem av Norsk Psykologforening

Veien videre

Det var blitt tredje juledag og en mann ringte straks klokken var passert 08. Han presenterte seg og fortsatte: - Hun vil flytte og jeg forstår ikke no`. Har du ledig tid i dag?

Les flere fortellinger

…dere evnet å skape den riktige stemningen og kommunisere...

Vi tar vår del av arbeidet, men det ville ikke blitt like vellykket om ikke Mary-Ann hadde evnet å skape den riktige stemningen og kommunisere på en slik folkelig og uformell måte, som hun gjør. Hun er "nær" og tilstede samt bevisst på hvordan vi kan lege våre sår."Salven" vi fikk med oss, er en metode vi kan støtte oss på dersom vi skulle komme til å skrape hverandre opp. Med vennlig hilsen en lykkelig familie ..."

Les flere evalueringer

2018 - året for den gode samtalen?

Nytt år er alltid spennende. En vil så gjerne mye for et nytt år!

Les flere tanker